2018. április 23. hétfő, ma Béla napja van. - Látogatók száma: 393381
Bejelentkezés online díjkalkulátorunkon
korábban regisztrált ügyfeleink részére
Állásajánlat
 
Rólunk
 
Kapcsolat
 
Biztosítási szótár
Online díjkalkulátoraink
Online ajánlatkérés

Biztosítási szótár

Abszolút önrészesedés

levonásos önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész összegét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár összege nagyobb, mint az önrészesedés összege, a teljes kár meghatározott százalékát vagy a meghatározott önrészesedés összegét a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Adatrögzítés

Az ajánlatok és kapcsolódó iratok, a szerződéssel kapcsolatosan összefüggő állományváltozási, szolgáltatási igények, valamint a manuális díjkönyveléssel kapcsolatos tevékenységek számítógépes nyilvántartásba történő felvitele.

Adóigazolás

az adókedvezmény körébe tartozó és érvényben lévő biztosítási szerződések adott évben befolyt díjairól a biztosító adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást ad ki a tárgyévet követő január hó 31. napjáig a mindenkori Art. és Szja szabályozásnak megfelelő módon és formában.

Adókedvezmény

a 10 éves, vagy az annál hosszabb tartamú élet- és nyugdíjbiztosítás adóévben megfizetett díjának 20%-a, továbbá ugyanazon szerződés vonatkozásában az előző adóévben befizetett díjat meghaladó díjrész 10%-a, de - más jogcímeken érvényesített adókedvezményekkel együtt is - maximum 100.000 Ft a számított személyi jövedelemadóból levonható, illetve visszaigényelhető, figyelemmel a hatályos törvényi korlátokra.

Adózás és biztosítás

a biztosító szolgáltatása főszabályként adómentes. Adókötelezettségnek minősül a kamat és kamatjellegű jövedelem, illetve az egyéb jövedelemnek minősülő kifizetés, valamint a felelősségbiztosítás alapján elszámolt jövedelmet helyettesítő kártérítés.

Kamatjövedelem: a biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból, a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás és a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű lejárati szolgáltatásából az a rész, amely meghaladja a befizetett díjak összegét, kivéve, ha a kifizetés nem minősül egyéb jövedelemnek. Kamatjövedelemből 20 % kamatadót vonunk le a jelenleg hatályos Szja törvény alapján.

Egyéb jövedelem: amennyiben a biztosítási szerződésre befizetett díjak akár egy része is adómentesnek minősült (pl. kockázati életbiztosítás díja, ha kifizető fizette) és e szerződéshez kapcsolódóan a magánszemély maradékjogát érvényesíti (pl. visszavásárol), akkor a kifizetésből a magánszemély által befizetett díj összegét meghaladó rész egyéb jövedelemnek minősül. Egyéb jövedelemből a sávos adótábla szerint számított személyi jövedelemadót - adott esetben a különadót is - vonunk le.

Különadó: ha felelősségbiztosítás alapján elszámolt jövedelmet helyettesítő kártérítés, illetve az egyéb jövedelemnek minősülő kifizetés összege meghaladja a járulékfizetés felső határát (2007. évben 6.748.850 Ft-ot), akkor a kifizetésből 4 %-os különadót vonunk le.

Ajánlat

a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet igénylő szerződő (a védelem a biztosítottra vonatkozik). Az ajánlat még nem szerződés; kétoldalú megállapodássá akkor válik, ha azt a biztosító elfogadja. (szerződés létrejötte)

Ajánlati mellékletek (pl. egészségi nyilatkozat, állapotlap)

a szerződés megkötéséhez szükséges kiegészítő információkat tartalmazó nyomtatványok, bizonylatok.

Ajánlattétel

a biztosítás megkötésének kezdeményezése az ügyfél (szerződő, biztosított) által, az ajánlat kitöltésével és aláírásával.

Akaratonkívüliség

a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett (biztosítási esemény) között nincs ok-okozati összefüggés.

Aktív viszontbiztosítás

más biztosító kockázatainak biztonságos kezelése (viszont)biztosításba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Különösen a nagy összegű, illetve katasztrófakárok kezelésére szolgál. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

Aktuális biztosítási összeg

a biztosítási szerződésben rögzített kezdeti biztosítási összeg emelve az ügyfél által választott díjemelési lehetőségek és a többlethozam-visszatérítésből való részesedés révén járó összegnövekményekkel. (Unit linked biztosítás esetén az ügyfél is kezdeményezheti a biztosítási összeg változását.)

Aktuárius

biztosítási matematikusi feladatokat is ellátó, kiemelt felelősségű szakember a biztosítóintézet apparátusában. Feladata különösen a kockázatarányos díjak kiszámítása, illetőleg a biztonságos működéshez szükséges matematikai feladatok (tartalékolás) elvégzése.

Akvizíció

a biztosítások megkötésére irányuló üzleti tevékenység. Módszerei: a tájékoztatás, a meggyőzés, az érvelés.

Alapbiztosítás

a szabályzatokban rögzített kockázatokat tartalmazó biztosítási alapszerződés, amelyhez (kiegészítő biztosítás)-ok is köthetők.

Alkusz

(bróker vagy makler) a biztosítási alkusz a biztosítási szerződést annak a félnek az írásbeli megbízása alapján közvetíti, aki a biztosítás létrejötte esetén a biztosított vagy a biztosítóval szerződő fél pozíciójába kerül. Az alkusz e tevékenységéért attól a biztosítótól jogosult díjazásra, amely az alkusz közvetítésével létrejött szerződésben a biztosítási kockázatot elvállalja. A biztosítási alkusz előkészíti a biztosítási szerződés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a megbízó képviseletében a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre. A biztosító ez irányú meghatalmazása esetén jogosult a biztosítási díj átvételére, valamint a szerződés teljesítésében és lebonyolításában való közreműködésre. A biztosítási alkusz a tevékenysége során a biztosítási szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. A biztosítási alkusz e kötelezettsége elmulasztásáért (alkuszi műhiba), így különösen a téves tanácsadásért, a szabálytalan díjkezelésért, a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért, felelős. (kb. 250 alkusz rendelkezik Felügyeleti engedéllyel).

All risks

"minden kockázatra" kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a (biztosítási esemény)-eket, hanem csak a (kizárás)-okat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában az ipari vagyon a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások, újabban a lakásbiztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

Alulbiztosítás

ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: a (pro rata) kártérítés. A (preimer risque) biztosításoknál nem jöhet szóba a pro-ráta alkalmazása.

Antiszelekció

ellenkiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy a biztosan vagy nagy valószínűséggel bekövetkező kockázataikra - azok eltitkolásával - keressenek biztosítási fedezetet. Ez a törekvés általában (közlési kötelezettség) sértéssel jár együtt.

Aránylagos kártérítés

lsd: (pro rata)

AUDATEX

Németországban kifejlesztett számítástechnikai program a gépjárműkárok, javítási költségek egységes megállapítására, illetőleg becslésére.

Autoszelekció

önkiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy fokozott veszélyeztetettségük, vagy veszélyérzetük esetén mihamarabb, és minél teljesebb körű biztosítási védelmet teremtsenek maguknak. Az ilyen igény természetes és méltányolható, nem úgy, mint az (antiszelekció).

Avultatás

a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése; mértékét százalékban határozzák meg. Ha pl. egy gépjármű - - a kár időpontjában - 70%-os műszaki állapotú, és totálkárt szenved, a károsult az újkori érték 70%-ára tarthat igényt. A fennmaradó 30% az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie. (kármegosztás)
Ügyfélszolgálat
Ügyintézés
EUB utasbiztosítás
Online díjkalkulátoraink
Kötelező gépjármű biztosítás
Casco biztosítás
Kötelező + Casco biztosítás
Lakásbiztosítás
Utasbiztosítás
Életbiztosítás
Vagyonbiztosítás
Jövedelem kiesés biztosítás
Objektív-Plusz Kft.
Állásajánlat
Rólunk
Kapcsolat
Biztosítási szótár